ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 
  1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.namuimperija.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Lumarginta“, įmonės kodas 305711931, PVM mokėtojo kodas LT100013887111, Gegužių g. 62-34, 78342, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@namuimperija.lt, tel. nr. 860439311

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.namuimperija.lt.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis. Slapukų naudojimo informacija, kuri patalpinta interneto svetainėje www.namuimperija.lt.

1.4. Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu www.namuimperija.lt, kurioje UAB „Lumarginta“ klientas gali pateikti užsakymą, duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

1.5. Duomenų subjektas – klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, užklausų administravimo, lojalumo programos administravimo tikslais.

1.6. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui,  pagal jo suteiktus įgaliojimus,  įgyvendinti nustatytus tikslus.

1.7.  Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą ar svetainės lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.

1.8.  Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.9.  Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.10. Elektroninė prekyba – prekių ar paslaugų pirkimas bei pardavimas internetu.

1.11. Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.

1.12. Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

  1. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2.  Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.3. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai. 

2.4.  Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu  www.namuimperija.lt interneto svetainėje. 

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką info@namuimperija.lt arba paskambindamas numeriu 860439311. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).  

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.namuimperija.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvė sužsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas varnele (sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais). Siunčiame naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).

3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

3.6.  Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS

4. Asmen duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai ir jų sprendimai.

4.1. Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones:

4.1.1. Organizacinės

4.1.1.1. Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas. 

4.1.1.2. Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems Darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijas atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje.

4.1.2. Techninės

4.1.2.1.Duomenų valdytojo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu.

4.1.2.2.Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas.

4.1.2.3.Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos, o vidinis kompiuterio tinklas – ugniasiene.

5. Slapukai (angl. cookies)

5.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.namuimperija.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

5.2. Slapukų naudojimo tikslai:

5.2.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją). 

5.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.

5.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

5.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

5.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama. 

5.7. Slapukų pašalinimas:

5.7.1. Google Chrome.

5.7.2. Safari.

5.7.3. Mozilla Firefox.

5.7.4. Opera.

5.7.5. Microsoft Edge.

5.7.6. Microsoft Internet Explorer.

6. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

6.1. Siekiant įvertinti pirkėjo įsigytų prekių kokybę, po užsakymo įvykdymo su klientu gali būti susisiekta el. paštu bei prašoma palikti atsiliepimą ir įvertinti įsigytą prekę. Šiam tikslui pirkėjo el. paštas gali būti perduotas trečiosioms šalims. 

6.2. Lankytojams užsiprenumeravus namuimperoja naujienlaiškį ir pateikus savo el. paštą šis gali būti perduotas trečiosioms šalims, naujienlaiškių siuntimo paslaugai atlikti.  

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Ši Privatumo politika yra atnaujinta 2021m. Balandžio 21 d. esant poreikiui atnaujinama.

 

Naujienlaiškio taisyklės

Užsiprenumeravus Namuimperija.lt naujienlaiškį, Jūsų el. paštas bus įtrauktas į mūsų prenumeratorių duomenų bazę. Tol, kol Jūsų el. paštas yra įtrauktas į šią duomenų baze, mes galėsime Jums siųsti naujienlaiškius. Jūs visada galite atsisakyti prenumeratos ir pašalinti savo el. paštą iš šios duomenų bazės, paspaudus ant „atsisakyti prenumeratos“ nuorodos, kuri yra pateikiama naujienlaiškio apačioje arba parašius mums el. laišką į info@namuimperija.lt. Siunčiant šiuos naujienlaiškius mes galimai naudosime trečiųjų šalių (sender,Mailerlite) paslauga. Norėtume pabrėžti, jog naujienlaiškio prenumeratorių duomenų bazė nėra susijusi su užsakymo vykdymo duomenų baze - jeigu atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos, mes vis dar siųsime Jums laiškus su Jūsų paskyra susijusia informacija (tokia kaip atnaujintų užsakymo statusų pranešimai, slaptažodžio atnaujinimo laiškai ir kt.) Jei nuspręsite nebesinaudoti mūsų el. parduotuve ir norėtumėte, kad Jūsų asmens duomenys būtų pašalinti iš mūsų duomenų bazės (ar norėtumėte gauti visus mūsų turimus asmens duomenis, susijusius su Jūsų paskyra iš mūsų duomenų bazės), prašome parašyti el. paštu į info@namuimperija.lt

 

Iškilus klausimams kreipkitės telefonu 860439311 ar el. paštu info@namuimperija.lt